تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
فکس:34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30
كد محصول: 60

گوجه فرنگی - PARS

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر گوجه فرنگی - PARS
  • نقد و بررسی

 

Pars Tomato

پارس

Maturity : Medium

دوره رشد : متوسط رس

Fruit Weight(gr): 140 - 160

وزن میوه  : 140 – 160 گرم   

Tolerance : Not To TYLCV

تحمل : متحمل به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی نیست

Remarks : Very High Production

نکته : عملکرد بسیار بالا