تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30
گوجه فرنگی - B-450
بذر گوجه فرنگی - B-450 ...
گوجه فرنگی - ABAN
بذر گوجه فرنگی - ABAN ...
گوجه فرنگی - PARS
بذر گوجه فرنگی - PARS ...
گوجه فرنگی - RED STAR
بذر گوجه فرنگی - RED STAR ...